Czy wiesz że

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów wyposażone są w mechanizm pozwalający na dopasowanie ich zawartości do własnych potrzeb.
Jak większość okien, dwa omawiane okna posiadają zakładki na których zebrane zostały kontrolki umożliwiające podanie danych podstawowych i dodatkowych.

Zakładka informacje podstawowe zawiera dane niezbędne do dodania nowego wydatku/przychodu oraz kilka dodatkowych informacji, które są dość często podawane podczas dodawania nowej transakcji.
Co w przypadku, gdy dowolne dane z zakładki Informacje dodatkowe są ważne i chcemy je mieć na zakładce Informacje podstawowe?
Należy zmienić ustawienia okna.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Po wybraniu opcji Zmień pojawia się nowe okno Dostosowanie. W oknie tym znajduje się lista elementów, które znajdują się na zakładkach i które służą do wprowadzania danych.
Aby przenieść kontrolki z jednej zakładki na drugą trzeba je przeciągnąć między zakładkami w oknie Dostosowywania.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Na powyższym przykładzie Miejsce wydatku zostaje przeniesione z zakładki Informacje dodatkowe na zakładkę Informacje podstawowe.

Po upuszczeniu przeciąganego elementu należy jeszcze zapisać dane aby wprowadzone zmiany zostały zapamiętane.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Warto przeczytać: Zmiana nazwy kolumny

W programie Finanse domowe 2 można zdefiniować miejsca wydatków i miejsca przychodów.

Miejsca są parametrem opcjonalnym podczas dodawania nowego wydatku czy przychodu.
Przeznaczone są dla użytkowników, którzy bardziej skrupulatnie zapisują i analizują swoje przychody i wydatki.

Miejsca wydatków

Miejsca przychodów

Podczas dodawania nowego wydatku czy nowego przychodu można wskazać miejsce z nim powiązane.
Nie mniej jednak jest to parametr opcjonalny i nie musi być ustawiany.

Nowy wydatek - miejsce wydatku

Jeżeli miejsce wydatku/przychodu jest istotne, można przenieść kontrolkę umożliwiającą wskazanie miejsca na zakładkę Informacje podstawowe.

Każda oszczędność i każdy dług mają indywidualnie zapisywaną historię transakcji.
Oznacza to, że przy każdej płatności wykonanej daną oszczędnością, kwota jak jest na tej oszczędności zostanie zapisana.
Dzięki temu bardzo łatwo można przeglądać zmiany stanów oszczędności w czasie.

Stany oszczędności w czasie

Historia stanów wyświetlana jest w kolumnie Historia. Dwukrotne kliknięcie w wyświetlany wykres spowoduje pojawienie się większego, umożliwiającego lepszą analizę danych.

Stany oszczędności w czasie

Dane które wyświetlane są na wykresie prezentują kwoty jakie miała oszczędność lub dług na przestrzeni czasu.
Serię danych można pokazać ale nie można jej edytować. Aby to zrobić trzeba kliknąć w panel znajdujący się przy prawej krawędzi okna z wykresem.

Stany oszczędności w czasie

Dane składające się na prezentowany wykres dotyczą jednej oszczędności lub jednego długu. Zawierają całą historię operacji powiązaną z konkretną oszczędnością lub konkretnym długiem.

Stany oszczędności w czasie

Przykładowa historia operacji może wyglądać następująco

Historia oszczędności (długu)

Aby usunąć wpis z historii należy usunąć operację powiązaną z tym wpisem.
Nie ma na to innego sposobu ponieważ historia generuje się automatycznie na podstawie dokonanych transakcji.

Aby transakcja nie była widoczna w historii operacji należy w przypadku wydatków/przychodów odznaczyć opcję automatycznej aktualizacji oszczędności.

Aktualizuj automatycznie oszczędność

W programie Finanse domowe 2 oszczędności i długi są odseparowane od siebie.

Dzięki odseparowaniu użytkownik ma lepszy obraz posiadanych oszczędności i zna poziom zadłużenia. Analiza rozdzielonych danych też jest łatwiejsza.

Oszczędności oraz narzędzia niezbędne do zarządzania nimi są zebrane na zakładce Oszczędności. Długi i cała ich obsługa znajdują się na zakładce Długi.

Odseparowane oszczędności i długi

Program Finanse domowe 2 obsługuje kilkanaście rodzajów walut. Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowej waluty do programu - proszę o kontakt, bez problemu dodam tyle walut ile użytkownicy potrzebują.

Domyślna waluta używana jest tylko podczas dodawania nowej oszczędności oraz w analizach. W żadnym innym miejscu programu domyślna waluta nie jest wykorzystywana.
Program Finanse domowe 2 działa w ten sposób, że dodając np. nowy wydatek należy wskazać oszczędność, którą zapłacono (np. portfel). Dzięki takiemu rozwiązaniu stan oszczędności aktualizuje się na bieżąco ponieważ po dodaniu nowego wydatku jego kwota zostaje odjęta ze wskazanej oszczędności (np z portfela). Zatem jeżeli przy dodawaniu nowego wydatek należy wskazać oszczędność a oszczędność ma przypisaną walutę to wydatek nie może mieć innej waluty jak ta, która powiązana jest z oszczędnością. Inaczej mówiąc jeżeli w programie jest zdefiniowana oszczędność o nazwie "Portfel" i walutą przypisaną do portfela są złotówki to nie można dokonać wydatku w dolarach "płacąc" portfelem.

Obsługa wielu walut

Domyślna waluta wybierana jest w opcjach programu, nie mniej jednak każdorazowo przy dodawaniu nowej oszczędności/długu można wybrać inną walutę niż domyślna.

Dodawanie nowej oszczędności

Waluta przypisana jest do oszczędności, zatem dodając nowy wydatek/przychód waluta ustawia się automatycznie, zgodnie z wybraną oszczędnością.

Waluta połączona z oszczędnością

Dokonuję wydatki w różnych walutach. Czy program to obsługuje?

Tak. Aby obsłużyć wydatki i przychody w różnych walutach należy dodać oszczędności zgodnie z używanymi walutami.
Jeżeli wydatki dokonywane są w walutach np. PLN i EUR to w takim przypadku należy utworzyć dwie oszczędności: jedną z walutą PLN i drugą z walutą EUR.
W momencie dodawania nowego wydatku/przychodu należy wybrać oszczędność z odpowiednią walutą.

Czym jest zbiorcza edycja danych?
Jest to sposób na edytowanie wielu wydatków/przychodów na raz.

Funkcjonalność ta jest bardzo prosta w użyciu, ponieważ do zbiorczej edycji danych został wykorzystany arkusz kalkulacyjny.
Dzięki takiemu rozwiązaniu dane można edytować równie łatwo jak w znanych programach biurowych (Microsoft Excel, OpenOffice Calc).

Użyta funkcjonalność jest w pełni kompatybilna ze znanymi arkuszami kalkulacyjnymi. Działają formuły, przeciąganie komórek, adresowanie, filtrowanie i inne.

Aby uruchomić zbiorczą edycję danych należy na zakładce Wydatki/Przychody wybrać opcję Edytuj zbiorczo.

Po wybraniu tej opcji, uruchamia się okno, w którym można edytować wydatki/przychody tak jak w znanych arkuszach kalkulacyjnych (Microsoft Excel, OpenOffice Calc).

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy na zakładce Plik wybrać Zapisz zmiany w wydatkach.

Zbiorcza edycja przychodów działa w taki sam sposób.

Wydatki i przychody są najczęściej wprowadzanymi danymi do programu. Ich liczba z czasem znacznie wzrasta a duża liczba danych utrudnia zarządzanie i analizę.
Aby ułatwić użytkownikowi opanowanie domowego budżetu, w programie została wprowadzona możliwość dzielenia wyświetlanych wydatków i przechodów, możliwość stronicowania wprowadzonych płatności.

Dane na zakładkach Wydatki i Przychody można wyświetlić na kilka sposobów.
Można wyświetlić wszystkie płatności (wydatki i przychody) lub można podzielić (stronicować) widoczne wiersze.
Możliwe rodzaje stronicowania wyświetlanych wydatków i przychodów:

 • Po okresach rozliczeniowych
 • Po kategoriach
 • Po kategoriach i podkategoriach
 • Po oszczędnościach
 • Na osoby
 • Po walucie
 • Po znacznikach
 • Po miejscach
 • Na lata
 • Na kwartały
 • Na miesiące
 • Na tygodnie

Aby podzielić widoczne wydatki/przychody należy z menu Widok wybrać Wyświetl wydatki ... (dla przychodów Wyświetl przychody ...) i odpowiedni typ stronicowania.

Po załączeniu stronicowania w dolnej części okna, pod tabelą wydatków/przychodów, pojawiają się zakładki.

Liczba zakładek, w niektórych rodzajach stronicowania, jest ograniczona.
Załączając jedno z następujących stronicowań: na okresy rozliczeniowe, po tygodniach, miesiącach czy kwartałach, widoczna jest tylko część zakładek. - nie wszystkie.
Przy podziale np. na okresy rozliczeniowe, widoczny jest aktualny okres (ustalany na podstawie aktualnej daty) oraz 5 okresów do przodu (jeżeli są) i 20 do tyłu.
Ograniczenie ilościowe wynika ze spadku wydajności. W przypadku dużej liczby płatności, przy podziale na tygodnie, liczba zakładek może być bardzo duża a to znacznie spowalnia pracę programu.

Aby temu zaradzić, obok zakładek znajduje się lista rozwijana, zawierająca wszystkie możliwe nazwy grup. Dla podziału na okresy rozliczeniowe są to nazwy wszystkich okresów rozliczeniowych, dla podziału na tygodnie są to nazwy wszystkich tygodni, bez ograniczeń.
Wybranie dowolnej nazwy z listy rozwijanej spowoduje przejście na zakładkę o takiej samej nazwie, gdy nie ma zakładki powiązanej z wybraną nazwą, zostanie ona dodana.

Program Finanse domowe 2 pozwala na rejestrowanie odczytów liczników w gospodarstwie domowym.
Odbywa się to w module Nieruchomości.

Rejestrując odczyt licznika w programie, użytkownik ma możliwość powiązania go z wydatkiem.
Dzięki takiemu powiązaniu możliwe będzie późniejsze sporządzanie analiz. Będzie można, na podstawie odczytów licznika, policzyć średnie zużycie i średnie koszty w zadanym przedziale czasowym.

Aby powiązać odczyt licznika z wydatkiem należy w oknie dodawania/edycji odczytów wskazać w odpowiednim polu wydatek.

Mając odczyty połączone z wydatkami można bardzo łatwo zestawić kwoty wydatków na wykresie a tym samym wyznaczyć średnie koszty zużycia.

W programie można ustawić formatowanie daty i czasu dla danych wyświetlanych w wydatkach i przychodach.

Do wyboru jest kilkanaście rodzajów formatu daty i czasu.
Funkcjonalność pozwalająca na zmianę formatu daty i czasu znajdują się w ustawieniach programu na zakładce Opcje.

Planowanie płatności pomaga w zarządzaniu budżetem domowym - co do tego nie ma wątpliwości.

Aby planowanie było jeszcze łatwiejsze i szybsze, w programie wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na wielokrotne klonowanie planowanych płatności.
Zarówno wydatki jak i przychody można klonować, owa opcja obejmuje swoim zasięgiem również planowane płatności, spodziewane wydatki i spodziewane przychody.
Jednak to nie wszystko, planowane wydatki i planowane przychody można dodatkowo klonować wielokrotnie.

Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) na płatności (wydatku lub przychodzie), którą chcemy powielić określoną ilość razy.
Z menu kontekstowego należy wybrać "Klonuj wielokrotnie".

Po wybraniu opcji "Klonuj wielokrotnie" otwiera się okno umożliwiające powielenie transakcji.

W centralnej części okna znajduje się kalendarz. Pod datą umieszczone są pola wyboru.
Zaznaczenie pola pod numerem dnia równoważne jest z wyborem daty dodawanej płatności. Innymi słowy wybrana płatność zostanie sklonowana tyle razy ile dat wybrano a daty utworzonych spodziewanych płatności będą odpowiadały datom wybranym w kalendarzu.

Można również klonować płatności cykliczne czyli takie, które powtarzają się co określony przedział czasu np. raz na miesiąc.
Do płatności cyklicznych zaleca się używanie modułu zleceń stałych, jednak modułu do planowania również wspiera płatności powtarzające się.

Większość formularzy służących do dodawania danych do programu została wyposażona w zakładki, na których znajdują się kontrolki umożliwiające przyjęcie danych od użytkownika. Najczęściej zakładki te nazwane są Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe. Na pierwszej zakładce znajdują się komponenty pobierające dane niezbędne, wymagane, na drugiej dane dodatkowe, opcjonalne.
Wyjątkiem są formularze dodawania wydatków i przychodów w których została dodana trzecia zakładka: Właściwości użytkownika.

Pola tekstowe zawarte na tej zakładce pozwalają na dokładniejsze opisanie wydatków i przychodów. Formularz posiada 8 pól tekstowych i 8 pól liczbowych. Łącznie 16 dodatkowych właściwości do opisania transakcji.

Właściwości użytkownika są potraktowane jako dodatkowy moduł, który należy załączyć. Domyślnie właściwości te za załączone.
Wykorzystanie pól dodatkowych jest niemal nieograniczone, zależy tylko od użytkownika i jego potrzeb.

Właściwościom użytkownika można nadawać dowolne nazwy jak również można wyświetlić je w tabelach przedstawiających wydatki i przychody.

Warto przeczytać również: Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb.

Moduł Rozszerzone analizy jest dostępny w pełnym wymiarze od wersji Zaawansowanej. Po jego aktywacji widoczne są 3 dodatkowe kolumny w większości analiz wydatków i przychodów:

 • średnie
 • wartości maksymalne
 • wartości minimalne

Na wykresach pojawiąją się odpowiednio dodatkowe serie danych, które można odrębnie wyświetlać.

W wersji demo informacje te wyświetlane są losowo.

Rozszerzone analizy

W lewej części okna analizy znajduje się obszar z listą wszystkich dostępnych zestawień (Ustawienia -> Pokaż/Ukryj boczne menu). Po wpisaniu frazy w pole wyszukiwarki można zawęzić listę dostępnych analiz. W poniższym przykładzie podano frazę "podkategorii".

W analizach wydatków, przychodów, długów i oszczędności, dwuklik myszką na komórce, która znajduje się w kolumnie podsumowania, powoduje otwarcie nowego okna z wyszczególnieniem wszystkich operacji, które wliczają się w wynik badanej komórki. Umożliwia to szybkie przejrzenie podejrzanych kwot podsumowań lub innych nieznanych/zapomnianych operacji.

W module terminarza za pomocą dwukliku na konkretnym wydarzeniu, można edytować ręcznie utworzone wydarzenia.
Jeżeli natomiast załączone jest wyświetlanie planowanych płatności oraz zleceń stałych w terminarzu (okno ustawień programu), dwuklik otwiera odpowiednie okna edycji planowanych płatności (wydatków/przychodów) lub edycji zleceń stałych (wydatków/przychodów/przelewów).

Przydatne funkcje terminarza

Wydarzenia utworzone przez użytkownika oraz planowane płatności są modyfikowalne poprzez używanie metody przeciągnij i upuść (ang. drag and drop).

W programie Finanse domowe 2, w większości tabel prezentujących dane, widoczność niektórych kolumny została domyślnie wyłączona. Zostało to zrobione po to, aby nie wyświetlać zbyt dużej ilości danych i aby nie zaciemnić tego co najbardziej istotne.
Wprowadzone usprawnienia sprawiają, że użytkownik sam decyduje co dla niego jest najbardziej istotne i sam wybiera te kolumny (dane), jakie chce widzieć.

Aby zmienić ilość widocznych kolumn, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny w dowolnej tabeli prezentującej dane.
Wybór prezentowanych kolumn odbywa się po wybraniu jednej z dwóch opcji dostępnych w menu kontekstowym.
Aby wyświetlić menu kontekstowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny w dowolnej tabeli prezentującej dane.

Przedstawione poniżej zrzuty ekranu dotyczą tabeli z wydatkami, jednak zasada jest taka sama dla wszystkich tabel prezentujących dane.

Pierwsza opcja Wybór kolumn

Wybór widocznych kolumn

Po wybraniu opcji Wybór kolumn pojawia się dodatkowe małe okno Dostosowanie z listą wszystkich kolumn dostępnych dla aktualnie widocznej tabeli.

Widoczność kolumn załącza się poprzez przeciąganie ich między oknem Dostosowanie a widoczną tabelą. Aby kolumna była widoczna należy przeciągnąć ją z okna Dostosowanie na widoczną tabelę. Aby ukryć kolumnę należy przeciągnąć ją z tabeli do okna.

Drugą opcją jest Wybór wielu kolumn

Wybór wielu kolumn

Po wybraniu tej opcji okno Dostosowanie ma nieco inny wygląd.

Wybór wielu kolumn

Okno Dostosowanie zawiera listę dostępnych kolumn dla aktualnie wyświetlanej tabeli. Widoczność kolumn załącza się i wyłącza poprzez zaznaczanie i odznaczanie pola wyboru obok nazwy kolumny.

Większość okien służących do dodawania danych do programu (np. okna dodawania nowego wydatku, przychodu, oszczędności i długu) zawiera zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe.

Zakładki służą odseparowaniu danych ważnych od danych opcjonalnych, nie wymagających podania.

Nowy wydatek

Nowy przychód

Nowa oszczędność

Tabele wyświetlające wydatki i przychody (oraz inne wybrane) można (w dużym stopniu) dostosować do własnych potrzeb.
Można zmienić kolejność i widoczność wyświetlanych kolumn, można zmienić szerokość kolumn, ustawić sortowanie, filtrowanie i wiele więcej.
Można też zmienić nazwę kolumny czyli tekst wyświetlany w nagłówku.

Aby zmienić nazwę kolumny należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i z menu kontekstowego wybrać Zmień nazwę kolumny.

Warto przeczytać: Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Program Finanse domowe 2 daje możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla kategorii wydatków/przychodów używanych w programie.

Generalnie wszystkie kategorie używane w programie sortowane są na dwa sposoby:

 • alfabetycznie
 • po wadze kategorii (lżejsze na górę, cięższe na dół)

Sposób sortowania oddzielnie dla każdego z typów kategorii można wybrać w ustawieniach programu.

Wagę kategorii ustala się podczas dodawania nowej kategorii/podkategorii.

Waga kategorii

Nie mniej jednak podczas dodawania nowej kategorii wybór wagi jest dość ograniczony. Można wybrać albo wagę lekką albo ciężką.
Oznacza to, że dodawana kategoria/podkategoria wskoczy na górę albo na dół listy.

Bardziej dokładną wagę można ustawić w drzewku kategorii poprzez przenoszenie kategorii/podkategorii za pomocą kursora myszy.
Aby to zrobić należy kliknąć w kategorię którą chcemy przenieść wyżej lub niżej (zmniejszyć lub zwiększyć jej wagę) i przy wciśniętym lewym przycisku myszy przenieść wybrany element w odpowiednie miejsce.
Powyższa zasada dotyczy kategorii i podkategorii.

Przenoszenie kategorii

Po upuszczeniu kategoria/podkategoria zostanie wstawiona we wskazane miejsca.

Domyślna kategoria

Teraz dodając np nowy wydatek drzewo kategorii wygląda następująco:

Domyślna kategoria

Domyślną kategorią są w tym przypadku artykuły spożywcze ponieważ są pierwsze (najlżejsze) w drzewie kategorii a domyślną podkategorią są ryby które zostały przeniesione na górę listy (zmieniła się ich waga).

Wszystkim kategoriom i podkategoriom można załączyć lub wyłączyć widoczność bez konieczności usuwania.
Często zdarza się taka sytuacja, że jakaś kategoria przestaje być używana. Np dziecko skończyło chodzić do przedszkola zatem kategoria wydatków "opłata za przedszkole" nie będzie już potrzebna,
Usunięcie tej kategorii jest możliwe ale pociągnie za sobą usunięcie wszystkich danych powiązanych z tą kategorią, a kategoria może być powiązana z ogromną ilością danych.

Lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie widoczności kategorii.

Widoczność kategorii

Kategorie i podkategorie z wyłączoną widocznością nie będą wyświetlane we wszelkiego rodzaju oknach powiązanych z tymi kategoriami.
Np wyłączenie widoczności niektórym kategoriom wydatków spowoduje, że nie będą one dostępne w drzewku kategorii w oknie dodawania nowego wydatku.

Dodawanie nowego wydatku

Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można nadać dowolną ikonę.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator startowy proponuje użytkownikowi utworzenie domyślnych kategorii i podkategorii. Domyślnym kategoriom nadawane są domyślne ikony.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby te domyślne ikony zmienić.

Ikony kategorii wydatków i przychodów mogą mieć nadaną dowolną ikonę.
Ikony ułatwiają identyfikację oraz zwiększają przejrzystość.

Ikony kategorii

Kategorie i podkategorie mogą mieć również nadany indywidualny kolor.

Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można ustawić kolor.

Kolor, poza ikoną kategorii, pełni funkcję czysto wizualną.

Podczas dodawania nowej kategorii/podkategorii domyślny kolor jest przeźroczysty.

Kolor kategorii

Kolor kategorii

W tabeli wydatki kolumna Na co, w tabeli przychody kolumna Tytuł przychodu, kolorowane są zgodnie z ustawionymi kolorami.

Kolory kategorii

Wygląd programu Finanse domowe 2 można zmienić wybierając jedną z około 50 skórek graficznych.

Wszystkie motywy graficzne różnią się między sobą, są w pełni skalowalne, schludne i eleganckie. Jeżeli masz dość standardowych okien i szukasz niebanalnych interfejsów ... dobrze trafiłeś. Lista skórek jest długa.

Wygląd programu Finanse domowe 2

Aby zmienić wygląd programu Finanse domowe 2 należy na zakładce Opcje wybrać jedną z blisko 50 motywów graficznych

Dodatkowo program został wyposażony w mikser kolorów.

Mikser kolorów

Dzięki niemu niemal każdą jedną skórkę można dowolnie modyfikować zmieniając jej kolor, rozjaśniają i ściemniając natężenie barw.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów wyposażone są ponadto w mechanizm, który pozwala na rozmieszczenie umieszczonych na nich kontrolek do własnych potrzeb.