Licencja

UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z PONIŻSZĄ UMOWĄ!

Przed ściągnięciem, przed rozpakowaniem archiwum ZIP, przed zainstalowaniem, przed skopiowaniem, przed użyciem lub w ogóle przed uruchomieniem programu Finanse domowe 2 zapoznaj się z warunkami niniejszej licencji.

KLIKAJĄC „AKCEPTUJĘ”, „OK”, „KONTYNUUJ”, „TAK” LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB INSTALUJĄC TO OPROGRAMOWANIE I UŻYWAJĄC GO, OŚWIADCZASZ, ŻE W PEŁNI ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY.

Warunkiem legalnego korzystania z aplikacji Finanse domowe 2 jest zaakceptowanie niniejszej licencji. Zaakceptowanie licencji dokonuje się z chwilą pierwszego uruchomienia programu na komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, nie ma on prawa instalowania i użytkowania programu Finanse domowe 2.

Umowa licencyjna na oprogramowanie

Niniejsza Umowa (zwana dalej UMOWĄ LICENCYJNĄ) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która uzyskała możliwość używania oprogramowania (zwaną dalej LICENCJOBIORCĄ) a Wojciechem Wojdyło (zwanym dalej LICENCJODAWCĄ). Przedmiotem Umowy są zasady korzystania z oprogramowania Finanse domowe 2 do monitorowania budżetu w gospodarstwie domowym (zwane dalej OPROGRAMOWANIEM).

LICENCJODAWCA informuje, że OPROGRAMOWANIE jest chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawem autorskim oraz postanowieniami innych ustaw i aktów normatywnych w tym umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej. Nie dotyczy to tych fragmentów OPROGRAMOWANIA, które rozpowszechniane są na zasadach innych licencji.

LICENCJODAWCA nie sprzedaje LICENCJOBIORCY OPROGRAMOWANIA, a jedynie udziela mu niewyłącznego prawa do korzystania z OPROGRAMOWANIA zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY.

OPROGRAMOWANIE dostępne jest w dwóch wersjach:

Do OPROGRAMOWANIA zalicza się oprogramowanie komputerowe łącznie z kluczem licencyjnym i wszelką dokumentacją dostępną w formie elektronicznej.

Instalując, kopiując lub wykorzystując w jakikolwiek inny sposób OPROGRAMOWANIE, LICENCJOBIORCA zobowiązuje się przestrzegać postanowień UMOWY LICENCYJNEJ. Jeżeli LICENCJOBIORCA nie zgadza się przestrzegać postanowień UMOWY LICENCYJNEJ, LICENCJODAWCA nie udziela mu licencji na OPROGRAMOWANIE a LICENCJOBIORCA nie ma prawa posiadać OPROGRAMOWANIA ani korzystać z niego w żaden inny sposób.

Do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA wymagane jest połączenie z Internetem oraz zainstalowany .NET Framework 4.0 (lub nowszy).

OPROGRAMOWANIE działa tylko i wyłącznie na platformie Windows od wersji 7 w górę.
Nie ma wersji działającej na MacOS czy na Linuxie. OPROGRAMOWANIE nie ma też odpowiednika mobilnego - nie ma wersji działającej na Androidzie czy iOS.

Minimalne wymagania sprzętowe wymienione są tutaj.

Urządzenie, na którym eksploatowane będzie OPROGRAMOWANIE musi spełnić minimalne wymagania sprzętowe oraz posiadać zainstalowany system operacyjny Windows.

UDZIELENIE LICENCJI
1. W ramach jednej licencji LICENCJOBIORCA może eksploatować OPROGRAMOWANIE jedynie na jednym urządzeniu (np. na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie itp).
2. Licencja na eksploatację oprogramowania zostaje udzielona na czas nieokreślony.

OGRANICZENIA LICENCJI
a. LICENCJOBIORCA nie może rozpowszechniać, powielać ani udostępniać innym osobom OPROGRAMOWANIA, w szczególności klucza licencyjnego.
b. LICENCJOBIORCA nie może wynajmować, odsprzedawać, wydzierżawiać, ani wypożyczać OPROGRAMOWANIA ani oddawać go innym osobom do używania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.
c. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona.
d. Usuwanie, obchodzenie i zmienianie ograniczeń technicznych w OPROGRAMOWANIU jest zabronione.
e. Tworzenie produktów pochodnych na podstawie OPROGRAMOWANIA jest zabronione.
f. Używanie bibliotek dołączonych do OPROGRAMOWANIA czy jakichkolwiek innych plików, łącznie z kodem źródłowym, jest zabronione. Nie dotyczy to tych fragmentów OPROGRAMOWANIA, które rozpowszechniane są na zasadach innych licencji.
g. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji OPROGRAMOWANIA lub jego części składowych, w tym usuwanie lub zmiana znaków handlowych i informacji o produkcie jest zabronione.
h. Każde dodatkowe dostarczone przez LICENCJODAWCĘ składniki oprogramowania muszą być traktowane jako część oprogramowania i podlegają postanowieniom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
i. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień LICENCJODAWCA ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, jeśli LICENCJOBIORCA nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku LICENCJOBIORCA ma obowiązek zniszczyć wszystkie posiadane kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.
j. LICENCJODAWCA zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyrażone bezpośrednio w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ.

WERYFIKACJA KLUCZA
OPROGRAMOWANIE wymaga wstępnej aktywacji i okresowej weryfikacji ważności wykorzystywanego klucza licencyjnego. Proces ten odbywa się automatycznie przez Internet i nie wymaga czynnego udziału LICENCJOBIORCY. Podczas weryfikacji ważności klucza licencyjnego nie są przesyłane poufne dane, a jedynie informacja dotycząca wersji OPROGRAMOWANIA, unikalny numer klucza licencyjnego oraz unikalny numer identyfikujący urządzenie, na którym LICENCJOBIORCA używa OPROGRAMOWANIE. Danych tych nie można wykorzystać do identyfikacji marki, modelu komputera ani żadnego z jego podzespołów, w tym dowolnego innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Proces weryfikacji ważności klucza licencyjnego nie zmienia sposobu działania oprogramowania dla licencjonowanych użytkowników. Mechanizm ten ma na celu uniemożliwienie swobodnego kopiowania i nieautoryzowanego użytkowania OPROGRAMOWANIA, czyli użytkowania OPROGRAMOWANIA na większej liczbie komputerów, przez większą liczbę użytkowników lub niezgodnie z innymi postanowieniami UMOWY LICENCYJNEJ. Proces weryfikacji pomaga powstrzymać swobodne kopiowanie, a jednocześnie w sposób minimalny dotyka lojalnych użytkowników.

W przypadku wymiany urządzenia bądź jednego z jego podzespołów nie jest konieczny ponowny zakup licencji. Konieczna jest jednak ponowna aktywacja licencji, w tym celu wymagany jest kontakt z LICENCJODAWCĄ.

ANULOWANIE LICENCJI
Naruszenie warunków licencji przez LICENCJOBIORCĘ stanowi podstawę prawną do jej anulowania przez LICENCJODAWCĘ. LICENCJODAWCA nie będzie w takim przypadku zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez LICENCJOBIORCĘ na zakup OPROGRAMOWANIA ani jakichkolwiek innych wydatków poniesionych przez LICENCJOBIORCĘ związanych bezpośrednio lub pośrednio z OPROGRAMOWANIEM. Jednocześnie LICENCJOBIORCA uprawnia LICENCJODAWCĘ do dokonania blokady korzystania z OPROGRAMOWANIA w przypadku stwierdzenia, że LICENCJOBIORCA narusza postanowienia UMOWY LICENCYJNEJ.

LICENCJODAWCA zastrzega sobie prawo do anulowania ważności kluczy licencyjnych uzyskanych przez LICENCJOBIORCĘ w drodze akcji promocyjnych, w tym przekazanych bez pobierania opłaty, jeśli nie zostały one wstępnie aktywowane w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania.

OGRANICZENIE RĘKOJMI (GWARANCJI)

LICENCJODAWCA nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE spełni oczekiwania LICENCJOBIORCY.

LICENCJODAWCA informuje, że choć przetestował OPROGRAMOWANIE i sprawdził dokumentację OPROGRAMOWANIA, to nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz przydatności do konkretnego celu czy wymagań LICENCJOBIORCY. W rezultacie LICENCJODAWCA udziela licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś LICENCJOBIORCA przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością oraz co do możliwości użycia zakupionego OPROGRAMOWANIA do określonego celu. LICENCJOBIORCA nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE będzie działało poprawnie, będzie wolne od błędów ani nie gwarantuje, że ewentualne błędy zostaną naprawione.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA.
LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nieumyślną szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty lub niemożności uzyskania danych lub informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo braku możliwości użycia OPROGRAMOWANIA, nawet jeżeli LICENCJODAWCA został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. W pozostałym zakresie odpowiedzialność LICENCJODAWCY ograniczona jest do kwoty równej wysokości opłaty licencyjnej za korzystanie z OPROGRAMOWANIA. Postanowienie niniejsze rozszerza się również na firmy.

LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za straty i problemy związane z traktowaniem OPROGRAMOWANIA jak wirus, trojan, robak czy inne złośliwe oprogramowanie przez programy antywirusowe.
LICENCJODAWCA zapewnia, że oprogramowanie jest wolne od wirusów a swoje zapewnienie opiera na raportach i skanowaniu OPROGRAMOWANIA za pomocą antywirusa ESET Smart Security firmy ESET.

POMOC TECHNICZNA
LICENCJODAWCA zapewnia pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane pocztą elektroniczną na podany przez LICENCJODAWCĘ adres i związane ściśle z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA. LICENCJODAWCA nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego związanego z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA.

LICENCJODAWCA zapewnia LICENCJOBIORCY prawo do bezpłatnych uaktualnień do głównych stabilnych wersji OPROGRAMOWANIA.

DANE OSOBOWE
LICENCJOBIORCA upoważnia LICENCJODAWCĘ do przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z polityką prywatności) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i wszelkich innych umów z niej wynikających. LICENCJOBIORCA wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie od LICENCJODAWCY informacji o dostępności nowych wersji OPROGRAMOWANIA, o ile nie wyrazi sprzeciwu na piśmie.

Wszelkie ewentualne spory wynikające z UMOWY LICENCYJNEJ będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla LICENCJODAWCY. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ LICENCYJNĄ będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawem autorskim.

W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nieważność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych części Umowy.

OGÓLNE ZASADY ZWROTÓW
LICENCJODAWCA oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli LICENCJOBIORCA nie jest zadowolony z produktu. Uprawnienia do zwrotu środków mogą jednak zależeć od szczegółów dotyczących zakupu (np. gdzie produkt został zakupiony, ile czasu upłynęło od zakupu itp.).
Zakup OPROGRAMOWANIA z licencją bezterminową (bez przypisanego okresu subskrypcji) uprawnia do zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od daty zakupu.
Wszelkie koszty przesyłki, opłaty manipulacyjne i wszelkie obowiązujące podatki NIE podlegają zwrotowi.
Jeśli LICENCJOBIORCA otrzyma zwrot kosztów zakupu, jest zobowiązany do usunięcia OPROGRAMOWANIA, a licencja zostanie wyłączona w celu uniemożliwienia dalszego korzystania z OPROGRAMOWANIA.