Jak liczone są dostępne środki

Moduł Dostępne środki znajduje się na zakładce Oszczędności.

Moduł ten pozwala na oszacowanie ile pieniędzy pozostanie nam na oszczędnościach po opłaceniu wszystkich opłat (zleceń) stałych i planowanych płatności w danym okresie rozliczeniowym.
Dodatkowo w module tym można uwzględnić prognozowane wydatki i przychody.

W lewej części okna znajduje się lista dostępnych zasobów finansowych - oszczędności.
W prawej części znajduje się lista płatności pogrupowana na okresy rozliczeniowe.
W prezentowanym przykładzie okres rozliczeniowy ustawiony jest na miesięczny zatem nadchodzące płatności podzielone są na miesiące.

Zasoby finansowe widoczne w lewej części posiadają dwie kolumny: dostępne środki i dostępne środki z uwzględnieniem planowanych płatności.

W kolumnie dostępne środki widnieje aktualnie dostępna kwota, kwota aktualna oszczędności.

Jeżeli zestawimy powyższe zasoby finansowe z oszczędnościami, wówczas wyraźnie widać, że kwota aktualna oszczędności jest taka sama jak kwota w kolumnie dostępne środki.

W kolumnie dostępne środki z uwzględnieniem planowanych płatności widnieje kwota jaka pozostanie po uwzględnieniu wszystkich wybranych płatności, zarówno pochodzących od zleceń stałych jak i planowanych płatności.

 

W prawej części okna znajdują się wydatki i przychody wynikające ze zleceń stałych i planowanych płatności - są to nadchodzące płatności.
Nadchodzące płatności pogrupowane są na okresy rozliczeniowe, w których mają zostać wykonane.

Jeżeli data wykonania zlecenia stałego wypada w aktualnym okresie rozliczeniowym (w przykładzie styczeń 2017), wówczas płatność jest automatycznie wybrana (zaznaczenie w kolumnie Wybór).

Jak liczone są dostępne środki

Dostępne środki liczone są dla aktualnego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli w aktualnym okresie rozliczeniowym wybrane są wydatki (zlecenia lub planowane), wówczas od oszczędności odejmowana jest kwota nadchodzących wydatków.
Jeżeli w aktualnym okresie rozliczeniowym wybrane są przychody (zlecenia lub planowane), wówczas do oszczędności dodawana jest kwota nadchodzących przychodów.

Aktualizowana jest oszczędność, z którą powiązane jest zlecenie lub planowana płatność.

Przykładowo dwa poniższe zlecenia stałe przychodów powiązane są z dwiema różnymi oszczędnościami: Konto internetowe i Gotówka.

Jeżeli w oknie Dostępne środki oba przychody wynikające z dwóch powyższych zleceń stałych zostaną wybrane, wówczas do oszczędności Konto internetowe zostanie dodana kwota 2000zł, do oszczędności Gotówka zostanie dodana ... inna kwota.

Jeżeli kwota zlecenia stałego nie jest stała, jest zmienna, wówczas szacowana kwota liczona jest jako średnia z trzech ostatnich wykonań zleceń danego typu.
W prezentowanym przykładzie kwota zlecenie stałego o nazwie Premia nie jest stała, zatem szacowana wartość przychodu powiązanego z tym zleceniem jest średnią z trzech ostatnich przychodów będących wynikiem wykonania tego zlecenia.

Kwoty szacowane poprzedzane są znakiem wężyka ~ (tyldą).

Czym są prognozowane wydatki i przychody?

Prognozowane wydatki i przychody to płatności wyliczane na podstawie danych zebranych w programie.
Im więcej danych, tym prognozy mogą okazać się bardziej dokładne.

Jak liczone są prognozowane wydatki i przychody?

Program FD2 służy do ewidencji wydatków i przychodów.
Płatności (ewidencjonowane wydatki i przychody) dzielone są na okresy rozliczeniowe.
Użytkownik określa, z ilu okresów rozliczeniowych wstecz, będą uwzględniane dane, do wyliczenia prognozowanych wydatków i przychodów.

Przykładowo, jeżeli aktualnym okresem rozliczeniowym jest czerwiec 2018 i użytkownik ustawił ilość okresów rozliczeniowych na 3, to do wyliczenia prognozowanych wydatków i przychodów będą brane dane z marca 2018, kwietnia 2018 i maja 2018 (3 okresy rozliczeniowe wstecz).
Zatem na wielkość prognozowanych wydatków w czerwcu wpływają realne wydatki z marca, kwietnia i maja.
Przy wyliczaniu kwot prognozowanych płatności pomijane są wydatki i przychody planowane oraz zlecenia stałe, płatności tego typu uwzględniane są osobno.

Ilość kategorii (ilość płatności)

Ilość kategorii oznacza jednocześnie ilość prognozowanych płatności (wydatków i przychodów).
Ilość ta została ograniczona do 15.

Kategorie ustawiane są w kolejności o najczęściej powtarzających się.
Przykładowo, jeżeli w ostatnich okresach rozliczeniowych najczęściej używaną kategorią były Artykuły spożywcze, wówczas wydatek z taką kategorią będzie pierwszy na liście prognozowanych.
W przypadku, gdy dwie kategorie mają taką samą liczbę użyć, do prognozowania zostanie wybrana kategoria z wyższą kwotą (czy to wydatków czy przychodów).
Np. jeżeli w poprzednich okresach rozliczeniowych dokonano 5 wydatków na Środki czystości (łączna kwota 250zł) i 5 wydatków na Książki (łączna kwota 150zł), jako pierwsza pojawi się kategoria Środki czystości.

Kwota prognozowanej płatności

Kwoty prognozowanych wydatków i przychodów liczone są jako średnie.
Dla każdej kategorii wyliczana jest łączna suma w okresie rozliczeniowym, następnie sumy z okresów dodane są do siebie i całość dzielona jest przez ilość okresów rozliczeniowych, w których dana kategoria występuje.
Jeżeli np. do wyznaczenia prognozowanych wydatków i przychodów były brane pod uwagę 3 okresy rozliczeniowe ale dana kategoria używana była tylko w dwóch, to suma dzielona jest na 2, nie na 3.

Kwota wyliczona pomniejszana jest o już dokonane płatności w aktualnym okresie rozliczeniowym.
Jeżeli np. w trzech ostatnich okresach rozliczeniowych na Artykuły spożywcze wydano średnio 500zł na okres a w aktualnym okresie na tę kategorię wydano już 200zł to kwota prognozowanego wydatków będzie równa ~300zł (500zł średnio - 200zł z aktualnego okresu = 300zł).