Obsługa lokat

Program Finanse domowe 2 obsługuje różne rodzaje oszczędności w tym oszczędności zgromadzone na lokatach terminowych (lokatach bankowych).

Lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.
Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.
Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek (źródło: Wikipedia).

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.