Jak liczone są ograniczenia wydatków

Ograniczenia wydatków mają na celu zmniejszenie ilości pieniędzy wydawanych na określone kategorie/podkategorie. Aby to osiągnąć należy najpierw nałożyć ograniczenia a potem dbać o to, aby kwoty wydatków nie przekroczyły ustawionych ekstremów.

Ograniczenia nakładane są na konkretną kategorię w konkretnym okresie rozliczeniowym.
Jeżeli okres rozliczeniowy ustawiony jest na miesięczny to limity wydatków mogą być ustawiane dla każdej kategorii i każdego miesiąca oddzielnie.

Jak liczone są ograniczenia?

Sposób liczenia ograniczeń dla podkategorii

Rozpatrzmy następujący przykład, dla podkategorii wydatków Kino nakładamy limity na miesięczne okresy rozliczeniowe.
Okres rozliczeniowy ustawiony jest na miesięczny zatem nałożymy ograniczenia na styczeń, luty i marzec w 2015 roku.

Jak liczone są ograniczenia wydatków

Na powyższym przykładzie dla podkategorii Kino zostały nałożone następujące ograniczenia: w styczniu kwota wydatków na tą kategorię nie powinna przekroczyć 60zł, w lutym 40zł a w marcu 28zł. W miesiącu kwietniu (i pozostałych, mimo że ich nie widać) kategoria nie jest ograniczona.

Gdy w programie pojawią się wydatki z ograniczoną kategorią (np. Kino) z datą pasującą do okresu który ma ustawione ograniczenie, wówczas zaczynają być liczone procentowe wykorzystania planowanego budżetu.

Jak liczone są ograniczenia wydatków

Algorytm liczenia ograniczeń czyli procentowego wykorzystania planowanego budżetu wygląda następująco

W styczniu dokonano dwa wydatki z kategorią Kino (03 i 17 stycznia) o łącznej kwocie 40zł (kwota po lewej stronie paska wykorzystania budżetu na okres). Kwota ograniczenia na miesiąc styczeń jest równa 60zł (kwota po prawej stronie paska wykorzystania budżetu na okres).
40zł / 60zł = 0.667 czyli wykorzystano 66.7% planowanego budżetu - ograniczenie nie zostało przekroczone.

W lutym dokonano jeden wydatek z kategorią Kino (14 lutego) w kwocie 10zł. Kwota ograniczenia na miesiąc luty jest równa 40zł.
10zł / 40zł = 0.25 czyli wykorzystano 25% planowanego budżetu - ograniczenie nie zostało przekroczone.

W marcu dokonano jeden wydatek z kategorią Kino (14 marca) w kwocie 30zł. Kwota ograniczenia na miesiąc marzec jest równa 28zł.
30zł / 28zł = 1.071 czyli wykorzystano 107.1% planowanego budżetu - ograniczenie zostało przekroczone (kolor czerwony paska).

W kwietniu też dokonano jeden wydatek z kategorią Kino ale okres rozliczeniowy kwiecień 2015 nie ma nałożonego limitu zatem ograniczenie nie jest liczone.

Jak liczone jest wykorzystanie budżetu łącznego ?

Na łączny budżet składają się wydatki dla tej samej kategorii z okresów rozliczeniowych, które są ograniczone, w obrębie jednego roku.
Zatem suma wydatków na kino 20zł + 20zł + 10zł + 30zł = 80zł (taka kwota widnieje po lewej stronie paska wykorzystania budżetu łącznego).
Suma ograniczeń: styczeń 2015: 60zł, luty 2015: 40zł, marzec 2015: 28zł, suma: 60zł + 40zł + 28zł = 128zł (taka kwota widnieje po prawej stronie paska wykorzystania budżetu łącznego).
Reszta okresów rozliczeniowych (miesięcy) nie jest brana pod uwagę ponieważ nie mają ustawionych ograniczeń.
Procent wykorzystania budżetu łącznego: 80zł / 128zł = 0.625 czyli wykorzystano 62.5% planowanego budżetu w skali roku - ograniczenie nie zostało przekroczone.

Sposób liczenia ograniczeń dla kategorii

Ograniczenia dla kategorii liczone są nieco inaczej w porównaniu z podkategorią. Różnica polega na tym, że suma wydatków dla kategorii zawiera wydatki powiązane z daną kategorią oraz wydatki powiązane ze wszystkimi podkategoriami wchodzącymi w skład danej kategorii.

Rozważmy to na następującym przykładzie.
Istnieje kategoria wydatków o nazwie Artykuły spożywcze. W jej skład wchodzą m.in. następujące podkategorie: Drób, Owoce, Pieczywo.

Podkategorie mają nałożone następujące ograniczenia.

Podkategoria Drób:

Podkategoria Owoce:

Podkategoria Pieczywo:

Wszystkie powyższe kategorie mają ustawione ograniczenia na różne miesiące. Reszty miesięcy co prawda nie widać ale niewidoczne okresy rozliczeniowe nie mają nałożonych ograniczeń.
Wprowadźmy teraz wydatki z kategoriami i podkategoriami.

Zgodnie z powyższym rysunkiem, w programie zaewidencjonowano cztery wydatki. Wszystkie zostały powiązane z artykułami spożywczymi.
Powyższy rysunek odzwierciedla rzeczywisty przypadek. W dniu 02.01.2015 zrobiono zakupy na 86zł. 24zł wydano na owoce, 7,50zł na pieczywo i 12,50 na drób. Reszta tej kwoty, 42zł, stanowią artykuły spożywcze, które nie pasują do żadnej kategorii dla tego zostały dodane jako wydatek z kategorią Artykuły spożywcze.
Po dodaniu wydatków program policzył wykorzystanie budżetu na okres i budżetu łącznego.

Kategoria Okres rozliczeniowy z ograniczeniem Łączna kwota ograniczeń
styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015 kwiecień 2015  rok 2015
Owoce 70zł     70zł 140zł
Pieczywo 40zł   40zł   80zł
Drób 50zł 50zł     100zł
Wykorzystanie budżetu wygląda następująco (wszystkie wydatki dokonano w styczniu 2015)
ile % = kwota wydatku / wielkość ograniczenia w danym okresie rozliczeniowym (w tym przypadku miesiąc)
Owoce 34,3% (24zł/70zł)       17,1% (24zł/140zł)
Pieczywo 18,8% (7,50zł/40zł)       9,4% (7,50zł/80zł)
Drób 25% (12,50zł/50zł)       12,5% (12,5zł/100zł)

Po nałożeniu ograniczenia na kategorię (po 300zł na widoczne miesiące: styczeń, luty, marzec i kwiecień, łącznie 1200zł w roku)

Ograniczenia wyglądają następująco

Wszystkie wydatki zostały "wydane" na Artykuły spożywcze, wszystkie dokonano w styczniu 2015. Łączna kwota wydatków: 86zł. Ograniczenie nałożone na styczeń 2015 dla tej kategorii: 300zł.
86zł/300zł = 28,7% wielkości ograniczenia

Łączna kwota ograniczeń na Artykuły spożywcze w roku: 1200zł
86zł/1200zł = 7,2% wykorzystania budżetu rocznego.